میزان رضایت شما از نحوه برخورد و رفتار راننده و خدمه اتوبوس به چه اندازه می باشد ؟



میزان رضایت شما از توزیع پک پذیرایی در هنگام سفر به چه اندازه است ؟



میزان رضایت شما از کیفیت اتو کاری که جهت سفر به شما سرویس دهی می نماید به چه اندازه است ؟



میزان رضایت شما از رعایت راننده تا اتوکار در خصوص توقف جهت انجام فرایض دینی و صرف وعده غذایی مربوطه به چه اندازه می باشد ؟



میزان رضایت شما از زمان خدمت اتوکار به مقصد مربوطه به چه اندازه است ؟